Kâtip Çelebi Kimdir? Katip Çelebi Hayatı Eserleri ve Çalışmaları

1609 yılında İstanbul’da doğan ve 1657 yılında yine İstanbul’da vefat eden ünlü Türk ve Müslüman bilgini Kâtip Çelebi biyografya, bibliyografya, coğrafya ve tarih alanlarında çalışmalara imza atmıştır. Devrinin en aydın bilim adamlarından birisi olan Kâtip Çelebi Keşf-üz-Zünun adlı eseri dünya bilim tarihine kavuşturmuştur. Kitapta 15000 kitap ve 10.000 yazar tanıtılmaktadır. Tanzimat Döneminde Cihannüma adlı meşhur coğrafya ansiklopedisi İbrahim Müteferrika tarafından basılarak yayınlanmıştır.

Kâtip Çelebi Eserleri

Tarih Alanında Eserleri

 1. Arapça Fezleke (Fezleket akvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr)
 2. Türkçe Fezleke
 3. Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr
 4. Takvîmü’t-tevârih
 5. Tarîh-i Frengi tercümesi
 6. Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana)
 7. Düstûrü’l-amel fi ıslâhı’l-halel

8.İrşadü’l-Hıyâfâ ila Tarihi’l-yunun ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ (Yunan ve Hıristiyan Târihi Hakkında Doğrulukları Gösterme)

Coğrafya Alanında Eserleri

 1. Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri
 2. Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur
 3. Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

Bibliyografik Çalışmaları

1 Keşfü’z-zunûn anil-esâmi ve’l-fünun

 1. Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl
 2. Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn

Din Alanında Çalışmaları

1.Mîzânü’l-Hakk fi ihtiyâri’l-ahakk

2.İlhâmü’l-mukaddes min feyzi’l-akde

Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Alanında Çalışmaları

1.Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hıkem ve’l-eş’âr

2.Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire (Dağılmış İnciler ve Saçılmış Yıldızlar)

 1. Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim ( Sual ve cevap yoluyla şeytanı taşlama)
 2. Beyzâvi Tefsirinin şerhi
 3. Muhammediyye şerh
 4. Kanunnâme : 1654-1655 yıllarında toplanmış bir kanun dergisidir.
 5. Tütün Risalesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu