Sivas’ta Sıradışı Bir Yarışma: Sivas Robot Yarışması ve Şartnamesi

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkiye geneli resmî/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Sivas Robot Yarışması (Si-Ro) ” yapılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, MEB Sosyal Etkinlikler Yönergesi’nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak yapılacaktır.

Sivas Robot Yarışması Şartnamesi ve Detaylar

GİRİŞ
Eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirmek, teknolojik gelişmeleri tanımak, deneyimleri paylaşmak amacıyla Valiliğimiz koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Ulusal/Uluslararası düzeyde
Sivas Robot Yarışması düzenlenmektedir. Yarışmaya kategorilerde belirtilen kriterlere göre Ulusal/Uluslararası okullarda (İlkokul, Ortaokul, Lise) öğrenim gören öğrenciler, bir danışman öğretmen rehberliğinde
kurumları adına katılacaktır.
Sivas Robot Yarışması, kısaca Si-Ro adıyla anılmakla birlikte, şartnamede belirtildiği şekilde İnsansız Hava Araçları, Robot Yarışmaları, Yapay Zeka ve Akıllı Teknolojiler olmak üzere 4 ana kategoride
yapılacaktır.
AMAÇ
Sivas Robot Yarışması (Si-Ro),
1.Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST, MEB
Robot Yarışmaları gibi yarışmalar düzenlenmektedir. Başta Sivas’taki öğrencilerimiz olmak üzere Ülkemizdeki tüm öğrencilerimizde bilinç oluşturmayı ve bu yarışmalara teşvik etmeyi,
2. Son dönemde ülkemizde teknolojiye artan ilgi ve milli teknoloji üreten bir Türkiye konusunda
oluşan farkındalığa Sivas ili olarak katkı sunmayı,
3. Sivas ilinde bu yarışmayı düzenleyerek öğrencilerimizin sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve
birikimleriyle entegre edip, topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları için okullarımızda doğal
teknolojik bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır.
KAPSAM
Sivas Robot Yarışması (Si-Ro) şartnamesi, kategorilerine göre Ulusal ve Uluslararası resmî/özel
kurumlarda öğrenim gören ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin katılımının yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi
ve verilecek ödülleri kapsar.
DAYANAK
Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu mevzuatlara
aykırı durumlar içermez.
YÜRÜTME
Bu yarışmayı Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu organizasyon komitesi yürütür.
BAŞVURU
Başvurular, sivas.meb.gov.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır.

Sivas Robot Yarışması Üst Kuralları

SİVAS ROBOT YARIŞMASI ÜST KURALLARI

1. Sivas Robot Yarışması (Si-Ro) 4 (dört) ana katgoride gerçekleştirilecektir. Bu kategoriler, kapsamı ve yarışmacı seviyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

sivas robot yarışması
2. Şartnamede belirtilen kurallara bağlı olmak kaydıyla Nuri Demirağ İHA kategorisine uluslararası;Tematik Robot Yarışmaları, Yapay Zeka ve Akıllı Teknolojiler kategorsine ulusal düzeyde katılım
olacaktır.
3. Yarışmaya başvurular sivas.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
4. Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler web sitemiz sivas.meb.gov.tr üzerinden yürütülecektir.
5. Yarışmacıların sivas.meb.gov.tr de yayınlanan şartname geçerli olacağından takımların tüm duyuruları ve güncellemeleri web sitesi üzerinden takip etmesi gerekmektedir.
6. Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, yarışma komitesi tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder.
7. Yarışma Komitesi, yarışma alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
8. Yarışmaya takımlar bir danışman öğretmen rehberliğinde kurumları adına katılacaktır. Kişisel
başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Sivas Robot Yarışması tüm kategorileri, kategori alt kurallarında aksi durum belirtilmediği sürece 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
10. Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde, diğer tüm
kategoriler ise Tarihi Kent Meydanı Fuar Alaında -açık alanda- yapılacaktır.
11. Yarışma başvuruları, 01 Ocak 2022 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında sivas.meb.gov.tr web adresinden gerçekleştirilecektir.
12. Yarışmayı yürütmek için Sivas Valiliğince üst ve alt komisyonlar oluştururlur.
13. Yarışmanın amacına uygun ve istenilen hedeflere ulaşması için Müdürlüğümüzce:
– Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri, yarışmanın organizasyonu ve icrası için Yürütme Kurulu,
– Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak, bilişim ve organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek, yarışma
pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde tüm kategorilerde itirazları inceleyip
kesin karara bağlamak üzere Teknik Danışman Ekibi,
– Yarışmaların, üst kurallar ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki müsabakaları
yönetmek üzere Nuri Demirağ İHA ve Robot Yarışmaları kategorileri için hakem heyeti, Akıllı Teknolojiler ve Yapay Zeka için ise jüri oluşturulacaktır.
Takımların Oluşumu ve Danışmanların Görevleri
14. Yarışmaya, şartnamede belirtilen şartlara bağlı olmak kaydıyla Türkiye ve yurt dışında öğrenim
gören tüm ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri katılabilir.
15. Takım: Kategori alt kuralında aksi belirtilmediği sürece en az 1 (bir), en fazla 3(üç) öğrenci ve 1
(bir) danışmandan oluşur.
16. Danışman; yarışmaya katılacak okulda/kurumda görev yapan öğretmendir.
17. Öğrenci: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenim gören öğrencileri kapsar.
18. Takımlar yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm üyeler aynı okuldan olmak zorundadır.
19. Danışmanlar, kendi okulundan birden fazla takımın danışmanı olabilirler. Ancak yarışmanın/sunumun çakışması durumunda her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
20. Öğrenciler bir kategoriye en fazla bir robotla/projeyle katılabilir.
21. Yarışmaya katılacak takım üyelerinin yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle okulla ilişikleri devam
ediyor olmalıdır.
22. Takımın tüm üyeleri kayıt süreci içerisinde sistem üzerinden değiştirilebilir. Kayıt süreci dışında
mücbir sebep olmadıkça takım üyeleri değiştirilmez.
23. Danışmanlar, yarışmanın tüm süreçlerinde yarışmacı öğrencilere rehberlik ederler.
24. Danışmanlar, takımındaki yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olup yarışmalar süresince takımın başında bulunacaktır.

25. Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle
öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb.
görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak
takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
26. Final aşamasına kalan projeler için danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
27. Yarışma takımları yarışma boyunca Yarışma Komitesince verilen yaka kartlarını takmak zorunda
ve bütün kurallara uymalıdır.
28. Takım/Robot isimleri Latin alfabesi ile en fazla 12 karakterden oluşacaktır.
29. Yarışmaya katılan takım/robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran takımın
ismi kabul edilecektir.
30. İçeriğinde aşağılayıcı, siyasi vb. kelimeler içeren/ çağrıştıran başvurular onaylanmayacaktır.
31. Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu
yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
32. Aynı robot/proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvuru yapılır. Aynı proje/robot ile farklı kategoriye başvuru yapan takımların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
33. Aynı takım üyeleri farklı projeler ile farklı kategorilerdeki yarışmalara başvuru yapabilir.
Kayıt Süreci
34. Yarışma başvurusu, 01 Ocak 2022 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında sivas.meb.gov.tr adresinden
gerçekleştirilecektir.
35. Yarışmalara Türkiye’den katılan takımlar, yarışma başvurusunu kurumsal e-postaları (kurumkodu@meb.k12.tr) ile yapacaktır. Kurum kodu ile başlayan meb.k12.tr uzantılı e-posta adresine web sayfasına
giriş şifresi gönderileceğinden yarışma başvurusu yapan takımın, kurum kodu bilgilerini eksiksiz ve doğru
olarak girmesi gerekmektedir. Ancak kurum kodu olmayanlar web sayfası üzerindeki Robot/Proje Başvuru
Formu (EK-1)nun onaylı bir süretini sivasrobot@gmail.com adresine göndererek kayıt yaptırabileceklerdir.
36. Sadece Nuri Demirağ İHA Yarışmasına yurt dışından katılacak takımların danışman öğretmenleri kişisel e-postaları ile kayıt yaptırabilirler.
37. Yarışmaya Türkiye’den katılacak yarışmacı öğrenci ve öğretmenler sivas.meb.gov.tr adresindeki
istenilen bilgilerini eksiksiz ve doğru girmeli ve yarışma takımı fotoğraflarını ayrı ayrı sisteme yüklemelidir. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş, vesikalık standartta
olmalıdır.
38. Yarışma takımlarına kayıt esnasında yaka kartları verilecektir. Takım üyeleri yaka kartlarını yarışma süresince takmak zorundadır.
39. Robot/Proje Başvuru Formu her bir robot/proje için ayrı ayrı doldurulur. (EK-1)
40. Yarışmaya davet edilecek olan robotlar/projeler 15 Nisan 2022 tarihinde web sayfasında yayınlanacaktır.

Sivas Robot Yarışması Başvuru Belgeleri

41. Yarışmada istenen ekler ve kategorileri aşağıda belirtilmiştir.
EKLER Kategorisi
EK-1 ROBOT/PROJE FORMU Tüm Kategoriler
EK-2 VELİ İZİN BELGESİ/ TAAHHÜTNAME Tüm Kategoriler (Her öğrenci için ayrı ayrı)
EK-3 KAVRAMSAL TASARIM RAPORU Nuri Demirağ İHA
EK-4 YAPAY ZEKA PROJE BAŞVURU FORMU Yapay Zeka
43. Yarışma ile ilgili istenilen tüm Ekler (EK-1, EK-2, EK-3, Ek-4) web sayfasına (sivas.meb.gov.
tr) istenilen bilgiler eksiksiz olarak girilditen sonra web sayfası üzerinden alınacaktır. Alınan bu belgeler
imzalanıp/onaylandıktan sonra web safyasına yüklenecektir. Web sayfası üzerinden üretilmeyen, imzalanıp/
onaylatılmayan ve web sayfasına yüklenmeyen yarışmaya ait hiç bir belge (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4) dikkate alınmayacaktır.
44. Yarışma günü sisteme yüklenen belgelerin asılları takımlardan istenecektir.
Takım/Proje/Robot İsimleri ve Kısıtlamaları
45. Robot isimleri en fazla 12 karakter ve lâtin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot isimlerinde;
aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran takımların başvuruları onaylanmayacaktır. Ayrıca yarışmacılar robot isim ve yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini başvuru süresince
güncelleyebileceklerdir.
46. Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran takımın robot
ismi kabul edilecektir.
47. Bir okul; alt kategori başına en fazla 5 (beş) ’er robotla/projeyle katılabilecektir.
48. Her robot/proje sadece bir kategoride yarışmaya katılabilir.
Konaklama, Yemek ve Sigorta
49. Konaklama: İsteyen katılımcılara, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki pansiyonlarda konaklama imkânı sunulacaktır. Talep eden yarışmacılarımız, başvuru esnasında pansiyon talebini de belirtecektir.
50. Yemek: Finale kalan takımlara, yarışma süresince öğle yemeği sağlanacaktır.
51. Gezi: Yarışma planlamalarından arta kalan zamanlarda tarihi, turistik, doğa gezileri ve çeşitli
aktivitelerin yapılması planlanmaktadır.
52. Eğitim: Yarışmacılar istemeleri halinde sivas.meb.gov.tr’de ilan edilecek takvime göre yarışma
öncesi ve sonrası destekçi kurumlar tarafında verilecek eğitimlere katılabilecektir.
53. Yarışma takımları ve yarışma organizasyonunda görevlendirilen resmi görevliler, yarışma süresince ferdi/grup kaza sigortası ile sigortalanacaktır.

Sivas Robot Yarışması Kayıt ve Kura İşlemleri

54. Yarışmaların kura kayıt işlemi Robot/Proje Başvuru Formu (EK-1) ile yapılacağından yarışmanın ilk günü 08.00-10:00 saatleri arasında takım danışmalarınca yarışma alanındaki kayıt yetkililerine teslim edilecektir. Başvuru formu eksik olan takımların başvurusu kabul edilmeyecek olup yarışmaya alınmayacaktır.
55. Kayıt esnasında danışman öğretmen robotlarını/projelerini yanlarında bulunduracaklardır. Robotlarını/projelerini yanlarında bulundurmayan veya yarışacak şekilde tamamlamamış olan takımın kayıt
işlemi yapılmayacak ve yarışmaya alınmayacaktır.
56. Yarışma kurası veya stand/sunum kurasına danışman öğretmenlerin katılımı zorunludur.
57. Yarışmacı takımlara, yarışma kimlik kartlarının yanı sıra robotlarının üzerinde görünecek şekilde
yapıştırmaları için robota özel bir etiket verilecektir. Etiket yapıştırılan robotun fotoğrafı görevlilerce kkayıt
esnasında fotoğraflanıp sisteme yüklenecektir. Bu etiket yarışmalar bitene kadar robot üzerinden sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan hemen önce robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı maçın hakemi tarafından
karşılaştırılacaktır. Eşleşme gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsa bile diskalifiye edilecektir.
Kuraların Çekilmesi
58. Açılış töreninden hemen sonra kura çekimleri yapılacaktır.
59. İHA Yarışması, alt kategori detaylarında bahsedildiği şekilde takımların kayıt işlemlerinden sonra randevu usulüyle yapılacaktır.
60. Robot yarışmalarının kuraları yarışma alanında Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir.
61. Akıllı Teknolojiler ve Yapay Zeka kategorileri için stand/sunum kura çekimi yapılmayacak,
Standlar danışmanların isimlerine göre alfabetik olarak sıralanacaktır.
62. Kura sonuçları sivas.meb.gov.tr adresinde ve yarışma alanındaki panolardan yayınlanacaktır.
İtirazlar
63. Her takımın danışmanının final aşamasında ilgili hakem(ler)e itiraz hakkı vardır. İtirazlar sivas.
meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Yapılan itirazlar hakem heyeti tarafından incelenerek karara bağlanır.
64. Yarışmacı takımların, proje alt kategorisinde özellikle belirtilmemişse her bir robot/proje için
her turda sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır. Takımın itirazını danışman öğretmeni yapar ve nihayete
erdirilmiş karar hakkında tekrar itiraz alınmayacaktır.
65. Yeri, yöntemi ve süreci haricinde yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Sponsorluk ve Reklam
66. Yarışmacı takımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla kıyafetleri ve/veya robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir. Ancak
Sivas Robot Yarışmasını logosunu da bulundurmak zorundadır.

Sivas Robot Yarışması Diğer Hususlar

67. Yarışmanın teknik detayları ile ilgili diğer bilgiler, her kategorinin kendine ait yarışma kategori
kurallarında yer verilmiştir.
68. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda tüm kategorilerde kural değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda
yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
69. Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden
beklenen özeni göstermekle yükümlüdür.
70. Her yarışmacı, yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan, kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların sorumluluğundadır.
71. Yarışma komitesi, güvenlik koşulları sağlamadığı tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli
bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin
ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan organizasyon
yetkilileri sorumlu değildir.
72. Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda söz konusu
zararlar ilgili takımdan (danışman dâhil) karşılanacaktır. Bu durumun final öncesi ortaya çıkması durumunda takım kayıtsız yarışmadan elenecektir.
73. Yarışmacı takımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla kıyafetleri ve/veya proje/robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir.
74. Tüm finalist takımların okul/kurumlarına Katılım Sertifikası verilecektir.
75. Yarışma şartnamesinde yazılmayan durumlarda genel kurallar geçerlidir.

Sivas Robot Yarışma Takvimi

sivas robot yarışma takvimi

Sivas Robot Yarışması Ödülleri

* Yarışmacı Seviyesi: Kategorilerde başvurabilecek son eğitim seviyesi belirtilmektedir. Yarışmacılar
talep etmesi halinde belirtilen eğitim seviyesini geçmemek şartıyla istedikleri kategorilere başvurabilirler. Örneğin, ortaokul yazan kategoriye ilk öğrencileride başvurabilir. Ancak yarışmanın ortak yapılacağını kabül etmek zorundadır.
** Genel: Başvuru MEB ortaöğretim ve temel eğitim seviyesindeki tüm öürencilere açıktır.
(Yarışma Komitesi ödüllerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. )
Yarışmada kendi kategorisindeki aşamaları geçerek finalde dereceye giren takımlara ödül verilecektir.
Belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir. Birincilik,
ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin, %40’ı danışman öğretmene ödenir. Geri kalan miktar takım üyeleri
(kayıtlı tüm öğrencilerin) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek banka hesabına (IBAN numaralarına) yatırılacaktı

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu